Regulamin serwisu Rób To Co Kochasz

 

Data publikacji: 26.10.2022 r.

 

Administratorem serwisu Rób To Co Kochasz, dostępnego pod adresem https://www.rtck.pl jest RTCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000887603, posiadająca nr REGON: 388567654, nr BDO: 000530575, nr NIP: 7343593434, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN, opłacony w całości.

 

Za pośrednictwem serwisu, administrator prowadzi sprzedaż produktów fizycznych, treści cyfrowych oraz świadczy usługi drogą elektroniczną.

 

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail [email protected] oraz pod numerem telefonu 531 009 119.

 

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – RTCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000887603, posiadająca nr REGON: 388567654, nr BDO: 000530575, nr NIP: 7343593434, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN, opłacony w całości,
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest zawsze Użytkownikiem, ale nie każdy Użytkownik jest Konsumentem,
 3. PayPal – serwis płatności internetowych obsługiwany przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349),
 4. Przelewy24 – serwis płatności internetowych obsługiwany przez PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: [email protected]; PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,
 5. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://www.rtck.pl/regulamin/,
 6. Serwis – serwis internetowy Rób To Co Kochasz dostępny pod adresem https://www.rtck.pl,
 7. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna korzystająca z Serwisu.


§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem serwisu, Administrator prowadzi sprzedaż produktów fizycznych, treści cyfrowych oraz świadczy usługi drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkownika i Administratora związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, a w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów za pośrednictwem Serwisu,
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie, przy pomocy którego Użytkownik zamierza korzystać z Serwisu. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. aktywny adres e-mail – do założenia Konta w Serwisie i dokonywania zakupów w Serwisie.
 4. Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. Natomiast zapis na newsletter oraz dokonywanie zakupów za pośrednictwem Serwisu wymaga podania określonych danych osobowych.
 5. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.


§ 3
Funkcje Serwisu

  1. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z następujących funkcji Serwisu:
   1. przeglądanie zawartości Serwisu,
   2. założenie konta w Serwisie,
   3. zawieranie umów sprzedaży produktów widocznych w Serwisie,
   4. zawieranie umów o dostarczenie treści cyfrowych widocznych w Serwisie,
   5. zawieranie umów o świadczenie usług opisanych w Serwisie,
   6. zapis na newsletter.
  2. Korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu jest nieodpłatne. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, o dostarczenie treści cyfrowych oraz o świadczenie usług zawierane za pośrednictwem Serwisu.
  3. Administrator w ramach treści cyfrowych dostępnych w Zawartości Serwisu umożliwia Użytkownikowi zawarcie odpłatnej umowy subskrypcyjnej, której przedmiotem jest uzyskanie przez Użytkownika dostępu do wszystkich materiałów cyfrowych umieszczanych przez RTCK S.A. w Serwisie (dalej: „Subskrypcja RTCK Premium”):
   1. Subskrypcja RTCK Premium umożliwia Użytkownikowi (i) stały dostęp do konferencji audio, wideo i live RTCK S.A., w tym między innymi możliwość uczestniczenia on-line Użytkownika w konferencjach na żywo organizowanych przez RTCK S.A. oraz (ii) Subskrypcja RTCK Premium umożliwia Użytkownikowi stały dostęp do wideokonferencji oraz audiokonferencji organizowanych przez RTCK S.A. oraz (iii) Subskrypcja RTCK Premium umożliwia Użytkownikowi stały dostęp do warsztatów rozwojowych, w tym warsztatów on-line oraz ćwiczeń rozwojowych oraz (iv) Subskrypcja RTCK Premium umożliwia Użytkownikowi stały dostęp do społeczności RTCK, w tym wirtualnej kawiarni, w której będą dostępne wszystkie prezentowane materiały z audycji;
   2. Szczegółowa treść wchodząca w zakres Subskrypcji RTCK Premium dostępna jest do zapoznania się przez Użytkownika na stronie internetowej Serwisu;
   3. Korzystanie z wszystkich treści dostępnych w ramach Subskrypcji RTCK Premium dostępne jest po założeniu przez Użytkownika konta w Serwisie zgodnie z § 5 Regulaminu oraz po zawarciu umowy z dostępem do treści cyfrowych, po złożeniu zamówienia zgodnie z § 6 Regulaminu;
   4. Korzystanie z treści cyfrowych, dostępnych w ramach Subskrypcji RTCK Premium, ze względu na rozwiązania streamingowe, wymaga połączenia internetowego przez Użytkownika;
   5. Użytkownik uzyskuje dostęp do treści w ramach Subskrypcji RTCK Premium na podstawowy okres rozliczeniowy, który wynosi każdorazowo jeden miesiąc, po uiszczeniu opłaty członkowskiej w ramach wybranego sposobu płatności, wskazanego w § 6 ust. 3 pkt 6 lit. d (płatność automatyczna przy użyciu karty kredytowej/debetowej);
   6. Opłaty z tytułu Subskrypcji RTCK Premium będą naliczane co miesiąc z góry, za pośrednictwem płatności automatycznej, przy użyciu karty kredytowej/debetowej, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 6 lit. d Regulaminu;
   7. Użytkownik ma prawo zrezygnować z Subskrypcji RTCK Premium w dowolnym momencie, po zalogowaniu się na swoje Konto i dokonaniu wyboru w odpowiedniej zakładce pn. rezygnacja z Subskrypcji RTCK Premium. Po złożonej rezygnacji przez Użytkownika, Administrator zapewnia dostęp do Zawartości Serwisu do końca podstawowego okresu rozliczeniowego. Dokonana wcześniej przez Użytkownika płatność na podstawowy okres rozliczeniowy jest bezzwrotna. Po złożonej rezygnacji przez Użytkownika, Subskrypcja RTCK Premium wygasa automatycznie na koniec podstawowego okresu rozliczeniowego;
   8. W sytuacji, gdy Administrator nie może zrealizować płatności na poczet korzystania przez Użytkownika z Subskrypcji RTCK Premium ze względu na upływ terminu ważności karty, brak środków na karcie, jeżeli płatność z wykorzystaniem przyjętej metody płatności jest odrzucana lub z innych przyczyn płatność nie może być zrealizowana, Administrator ma prawo do zawieszenia dostępu Użytkownikowi do Zawartości Serwisu w ramach Subskrypcji RTCK Premium do momentu skutecznego pobrania opłaty członkowskiej przy użyciu sposobu płatności wskazanego w § 6 ust. 3 pkt 6 lit. d Regulaminu;
   9. Administrator będzie co pewien czas oferować ceny promocyjne lub oferty próbne dla nowych użytkowników Subskrypcji RTCK Premium;
   10. Administrator w ramach Subskrypcji RTCK Premium świadczy usługę zawierającą treści oraz funkcjonalności, jakie są dostępne w danej chwili użytkowania Serwisu przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści zawarte w Serwisie i jego funkcjonalności mogą ulegać zmianom w każdej chwili bez wcześniejszego powiadamiania Użytkownika;
   11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że utworzone przez niego konto dla potrzeb korzystania z Serwisu jest kontem osobistym Użytkownika i nie może być współdzielone z osobami trzecimi. Użytkownik jest odpowiedzialny za każdy rodzaj aktywności generowanej za pośrednictwem jego konta w Serwisie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za straty powstałe wyniku udzielenia przez niego innej osobie dostępu do Subskrypcji RTCK Premium za pośrednictwem jego konta. Administrator ma prawo wypowiedzieć umowę Subskrypcji RTCK Premium w trybie natychmiastowym lub zablokować dostęp do treści Serwisu, jeżeli uzna na podstawie dostępnych informacji, że konto Użytkownika jest przedmiotem niewłaściwego wykorzystania, np. przez nieuprawnioną osobę lub w jakikolwiek inny sposób nieprawidłowo użytkowane;
   12. Użytkownik uprawniony jest do odstąpienia od zawartej umowy Subskrypcji RTCK Premium zgodnie z warunkami § 8 Regulaminu poniżej. Prawo do odstąpienia od umowy przestaje obowiązywać w wyniku rozpoczęcia przekazywania treści przez Administratora za wyraźną zgodą Użytkownika lub w przypadku próby pobrania, wyświetlenia lub korzystania z treści Serwisu w jakikolwiek sposób podczas okresu odstąpienia od umowy przez Użytkownika co oznacza, że Użytkownik we wskazanych powyżej przypadkach nie będzie mógł odstąpić od zawartej umowy nawet, jeżeli okres odstąpienia jeszcze nie minął;
   13. Wszystkie treści udostępnione Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu przez Administratora, są własnością Administratora lub dostawców tych treści dla Administratora i są chronione prawem autorskim. Użytkownik dzięki utworzeniu konta użytkownika w Serwisie oraz dokonaniu płatności za Subskrypcję RTCK Premium, uzyskuje niewyłączną, niezbywalną, ograniczoną na czas trwania Subskrypcji RTCK Premium czasowa licencję na zawartość Serwisu w ramach Subskrypcji RTCK Premium, która powinna być użytkowana w sposób zgodny z niniejszymi warunkami Regulaminu. Celem wykluczenia wątpliwości przyjmuje się, że niniejsze warunki Regulaminu nie przekazują Użytkownikowi praw własności lub innych praw własności intelektualnej związanych z zawartością Subskrypcji RTCK Premium. Użytkownicy podczas okresu trwania Subskrypcji RTCK Premium mają dostęp do treści zawartych w Serwisie zgodnie z niniejszymi warunkami Regulaminu. Usługa świadczona w ramach Subskrypcji RTCK Premium jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego i nie może być wykorzystywana do żadnych celów komercyjnych lub publicznych Użytkownika;


§ 4
Zawartość Serwisu

   1. Zawartość Serwisu tworzą materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne i audiowizualne.
   2. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że zawartość Serwisu objęta jest ochroną prawa autorskiego, a dalsze rozpowszechnianie przez Użytkownika treści dostępnych w Serwisie bez uprzedniej zgody podmiotów uprawnionych może pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną.


§ 5
Konto w Serwisie

   1. Użytkownik może założyć konto w Serwisie, wypełniając formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://www.rtck.pl/moje-konto/, a następnie przesyłając ten formularz z wykorzystaniem automatycznego mechanizmu Serwisu, klikając w przycisk „Zarejestruj się”.
   2. Po skutecznym przesłaniu formularza rejestracyjnego, Użytkownikowi zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnym założeniu konta.
   3. Użytkownik loguje się do konta z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła podanych w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik może zmienić hasło w każdej chwili, po zalogowaniu się do konta.
   4. Konto służy Użytkownikowi do dokonywania zakupów w Serwisie, tj. do zawierania za pośrednictwem Serwisu umów sprzedaży, umów o dostarczenie treści cyfrowych oraz umów o świadczenie usług.
   5. Z poziomu konta Użytkownik może:
    1. dodawać swoje dane ułatwiające dokonywanie zakupów w Serwisie,
    2. przeglądać historię swoich zakupów w Serwisie,
    3. edytować swoje dane dodane wcześniej w koncie.
   6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto w Serwisie, kontaktując się z Administratorem.


§ 6
Zawieranie umów

   1. W Serwisie uwidocznione są informacje o produktach, treściach cyfrowych oraz usługach świadczonych przez Administratora.
   2. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może zawrzeć z Administratorem umowę sprzedaży produktów, umowę o dostarczenie treści cyfrowych lub umowę o świadczenie usług opisanych w Serwisie.
   3. W celu zawarcia umowy, Użytkownik musi złożyć zamówienie, podejmując następujące kroki:
    1. dodać interesujący do produkt, treść cyfrową lub usługę do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
    2. przejść do widoku koszyka,
    3. wybrać sposób dostawy zamawianych produktów – tylko, jeżeli zamówienie obejmuje produkt fizyczny; koszty wysyłki prezentowane są Użytkownikowi na etapie składania zamówienia; ponadto, koszty wysyłki opisane zostały w ramach dedykowanej podstrony w Serwisie,
    4. kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
    5. wypełnić formularz zamówienia, podając wymagane dane i składając odpowiednie oświadczenia,
    6. wybrać sposób płatności – tylko, jeżeli Użytkownik nie wybrał uprzednio dostawy w modelu płatności za pobraniem:
     1. tradycyjny przelew bankowy,
     2. płatność za pośrednictwem serwisu PayPal,
     3. płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.
     4. płatność automatyczna przy użyciu karty kredytowej/debetowej.
    7. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
   4. Jeżeli Użytkownik wybrał płatność tradycyjnym przelewem bankowym albo dostawę w modelu płatności za pobraniem, po kliknięciu w przycisk „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zostanie mu wyświetlona strona z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Z tą chwilą umowę sprzedaży, umowę o dostarczenie treści cyfrowych lub umowę o świadczenie usług uważa się za zawartą między Użytkownikiem a Administratorem.
   5. Jeżeli Użytkownik wybrał płatność za pośrednictwem serwisu PayPal albo za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, po kliknięciu w przycisk „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zostanie przekierowany na stronę serwisu PayPal albo stronę serwisu Przelewy24.pl celem dokonania płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przekierowany zwrotnie do Serwisu i zostanie mu wyświetlona strona z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży, umowę o dostarczenie treści cyfrowych lub umowę o świadczenie usług uważa się za zawartą między Użytkownikiem a Administratorem.
   6. Jeżeli Użytkownik dokonuje wyboru płatności automatycznej przy użyciu karty kredytowej/debetowej (dostępne wyłącznie przy usłudze Subskrypcji RTCK Premium), która zapewnia opcję automatycznego miesięcznego odnawiania subskrypcji, powinien po złożeniu zamówienia, wskazać jako sposób płatności kartę płatniczą kredytową lub debetową Visa lub Mastercard, kolejno dodać numer karty i pozostałe wymagane dane karty oraz zatwierdzić swój wybór metody płatności.
   7. Rodzaj zawieranej w wyniku złożenia zamówienia umowy zależy od przedmiotu zamówienia. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest produkt fizyczny, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest treść cyfrowa, dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest usługa, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi.
   8. Na adres e-mail podany w formularzu zamówienia Użytkownik otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.


§ 7
Wykonanie umów

   1. Wykonanie umowy sprzedaży przez Administratora polega na:
    1. dostarczeniu Użytkownikowi produktów fizycznych będących przedmiotem umowy na podany w formularzu zamówienia adres – w przypadku wyboru sposobu dostawy innego niż odbiór osobisty,
    2. na wydaniu produktów w siedzibie Administratora – w przypadku wyboru sposobu dostawy w postaci odbioru osobistego.
   2. Dostarczenie produktów następuje w sposób wybrany przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia. Koszt dostawy ponosi Użytkownik, a koszt ten doliczany jest do wartości zamówienia w trakcie jego składania. Dostarczenie produktów powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od zawarcia umowy. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostawy w postaci odbioru osobistego, w tym samym czasie Administrator powiadomi Użytkownika o możliwości odbioru osobistego produktów.
   3. Wykonanie umowy o dostarczenie treści cyfrowych polega na udostępnieniu tych treści Użytkownikowi w modelu dostępu on-line. W zależności od rodzaju treści cyfrowych, Użytkownik będzie mógł pobrać treść na dysk lub do pamięci swojego urządzenia albo będzie mógł korzystać z treści wyłącznie on-line. Szczegóły dotyczące udostępniania treści cyfrowych Użytkownikowi wskazane są każdorazowo w opisie danych treści cyfrowych w Serwisie. Do korzystania z treści cyfrowych może być konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika – ewentualne informacje w tym zakresie znajdują się zawsze w opisie danej treści cyfrowej w Serwisie.
   4. Wykonanie umowy o świadczenie usług następuje w sposób wskazany w opisie każdej usługi uwidocznionej w Serwisie.
   5. Jeżeli przedmiotem umowy o świadczenie usług jest udział Użytkownika w szkoleniu stacjonarnym organizowanym przez Administratora, Użytkownik może zrezygnować z udziału w szkoleniu nie później niż 7 dni przed datą szkolenia. W takiej sytuacji, Użytkownik otrzyma zwrot płatności za szkolenie pomniejszone o koszt zakupu przez Administratora licencji niezbędnej do przeprowadzenia przez Administratora szkolenia. Szczegóły w tym zakresie znajdują się w opisie szkolenia uwidocznionego w Serwisie.


§ 8
Odstąpienie od umowy Konsumenta

   1. Konsument, który zawarł z Administratorem umowę na odległość może odstąpić od tej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
   2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od:
    1. dla umowy, w wykonaniu której Administrator wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
     1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
     2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
    2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
   3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
    1. o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy,
    2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
    3. o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
    4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
   4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
   5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://rtck.pl/zwroty/ jednak nie jest to obowiązkowe.
   6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   7. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Administratorowi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Administratora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Administrator zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
   8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
   9. W przypadku odstąpienia od umowy, Administrator zwraca Konsumentowi koszty poniesione za produkty, które zostały zwrócone. Administrator nie zwraca kosztów za przesyłkę, które poniósł wysyłając towar do Konsumenta. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
   10. Jeżeli Administrator nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
   12. W przypadku braku odbioru zamówienia, które jest opłacone, Administrator, po otrzymaniu przesyłki zwrotnej z zamówieniem, wzywa Konsumenta do odbioru swojego towaru, wyznaczając termin 7 dni. Jeśli Konsument zdecyduje o ponownej dostawie, jest zobowiązany opłacić koszty ponownej wysyłki. Po zaksięgowaniu wpłaconej kwoty, Administrator deklaruje ponowną dostawę produktu. Jeśli Konsument w czasie 7 dni, od otrzymania powiadomienia, nie wyda dyspozycji wobec zamówienia, Administrator ma prawo odstąpienia od umowy i deklaruje zwrot kosztów za produkt, który został nieodebrany z pominięciem kosztów, które poniósł w wyniku bezskutecznej dostawy.


§ 9
Odpowiedzialność za wady

   1. Administrator ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi produkt wolny od wad.
   2. Administrator jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
   3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Użytkownik może:
    1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
    2. żądać usunięcia wady,
    3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
    4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
   4. Jeżeli Użytkownik stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Administratora, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
   5. Użytkownik może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://rtck.pl/zwroty/, jednak nie jest to obowiązkowe.
   6. Użytkownik, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Administratora dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.
   7. Administrator ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
   8. Szczegóły dotyczące rękojmi Administratora za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).


§ 10
Newsletter

   1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zapisać się na newsletter Serwisu.
   2. Zapis na newsletter wymaga wypełnienia i przesłania formularza widocznego w Serwisie. Konieczne jest podanie imienia oraz adresu e-mail.
   3. Po przesłaniu formularza, Użytkownik musi jeszcze kliknąć w link potwierdzający wolę zapisu na newsletter wysłany mu na podany w formularzu adres e-mail.
   4. Począwszy od potwierdzenia woli zapisu na newsletter, Użytkownik będzie otrzymywał wiadomości e-mail z nowościami związanymi z Serwisem.
   5. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w stosowny przycisk widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub kontaktując się z Administratorem.


§ 11
Reklamacje

   1. Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu.
   2. Reklamacja powinna zawierać:
    1. oznaczenie Użytkownika,
    2. przedmiot reklamacji,
    3. okoliczności uzasadniające reklamację,
    4. żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
   3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. [email protected]
   4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia mu jej. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji powiadomi Użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.


§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

   1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Serwisu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
   2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
    1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
    2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem,
    3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
   3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
   4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


§ 13
Dane osobowe i pliki cookies

Sposób postępowania z danymi osobowymi oraz plikami cookies został opisany w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.rtck.pl/polityka-prywatnosci/


§ 14
Pozostałe postanowienia

   1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania w Serwisie.
   2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. W odniesieniu do umów zawartych za pośrednictwem Serwisu, zastosowanie znajduje zawsze Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik, który posiada konto w Serwisie zostanie poinformowany w postaci wiadomości e-mail.