Polityka prywatności dotycząca kontaktów indywidualnych

 

Data publikacji: 1.04.2021

 

Niniejszym informujemy Pana / Panią, że przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe przekazywane nam w związku z kontaktem e-mailowym lub telefonicznym.

 

Dane te są przekazywane nam poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail, w tym również za pośrednictwem formularza kontaktowego, pozostawienia prośby o kontakt telefoniczny czy też skierowania zapytania za pośrednictwem jakiegokolwiek innego kanału komunikacji.

 

Dane te są przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego, ewentualnej archiwizacji korespondencji. Szczegóły znajdują się poniżej.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest RTCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000887603, posiadająca nr REGON: 388567654, nr NIP: 7343593434, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN, opłacony w całości; e-mail: [email protected], tel. 531 009 119.

 

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie e-mailowe lub kontakt telefoniczny w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pana / Pani zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (jeżeli do tego dojdzie, obowiązek informacyjny zostanie zrealizowany odrębnie na potrzeby dalszej współpracy).

 

Odbiorcy danych

Pana / Pani dane osobowe możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych:

 • Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w szczególności Gmail, Google Drive oraz Google Docs.
 • The Camels S.C. Kamil Porembiński Adam Mirowski – w celu przechowywania danych na serwerze.
 • Web INnovative Software Sp. z o.o. – w celu korzystania z systemu do fakturowania.
 • Podatkowe Biuro Rachunkowe, Adrian Bocheński – w celu korzystania z usług księgowych.
 • RAFHAT Rafał Hatlaś – w celu korzystania z usług wsparcia IT.
 • TO INSPIRE Ireneusz Trojan – w celu korzystania z usług analitycznych oraz marketingowych.
 • InPost S.A. – w celu korzystania z usług kurierskich.
 • Poczta Polska – w celu korzystania z usług kurierskich.
 • RUCH S.A. – w celu korzystania z usług kurierskich.
 • DialCom24 Sp. z o.o. / PayPro SA – w celu korzystania z systemu płatności on-line.
 • PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A – w celu korzystania z systemu płatności on-line.
 • Benhauer sp. z o.o. – w celu korzystania z systemu mailingowego SALESmanago, w ramach którego przetwarzane są Pana / Pani dane na potrzeby przesyłania wiadomości e-mail w ramach listy mailingowej.

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Pana / Pani dane będą przekazywane do USA w związku z korzystaniem z usług Google. Odpowiednie zabezpieczenia Pana / Pani danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).

 

Okres przechowywania danych

Pana / Pani dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z nami. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogę również podlegać archiwizacji, jeżeli uznamy, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na wypadek potrzeby wykazania tego przebiegu w przyszłości. W tym zakresie nie jesteśmy w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia danych (treści wiadomości e-mail lub sms). Jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (jeżeli do tego dojdzie, obowiązek informacyjny zostanie zrealizowany odrębnie na potrzeby dalszej współpracy).

 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan / Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

 

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail [email protected]. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.

 

Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych

Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem nawiązania z nami kontaktu.