Regulamin sklepu internetowego „rtck”

 1. Informacje ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady nabywania przez osoby fizyczne (zwane dalej: „Użytkownikami”) w celu niezwiązanym z ich działalnością zawodową lub gospodarczą towarów za pośrednictwem strony internetowej www.rtck.pl, zwanej dalej: „Sklepem”.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za działalność Sklepu jest: Kamil Zbozień prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: RTCK Kamil Zbozień pod adresem: ul. Myśliwska 2, 33-300 Nowy Sącz, pod numerem NIP: 7343286844, REGON: 120615059, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , zwany dalej „Sprzedawcą”.
 3. Towary (zwane dalej: „towarami”) możliwe do nabycia za pośrednictwem Sklepu są wskazane i szczegółowo opisane na stronach Sklepu.
 4. Aby korzystać ze Sklepu Użytkownik powinien posługiwać się urządzeniem:
 5. z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową, w szczególności Internet Explorer wersja przynajmniej 7.0, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari;
 6. z włączoną obsługą Java Script;
 7. z włączoną obsługą plików cookies.
 8. Podawane na stronach Sklepu ceny towarów uwzględniają wartość wszystkich związanych z nimi podatków, poza kosztem dostawy.

 

 1. Zakupy

  1. Użytkownik wybiera towary, których zakupem jest zainteresowany, umieszczając je w koszyku (naciskając przycisk „Dodaj do koszyka”). 

  2. Użytkownik dokonuje zakupu towarów wypełniając wszystkie wymagane pola na stronie formularza zakupu.

  3. Informacje o ilości i cenie zamawianych przez Użytkownika towarów, kosztach dostawy i łącznej cenie, którą Użytkownik zobowiązuje się zapłacić, podane są na stronie „Podsumowanie zakupów”, rozpoczynającej formularz zakupu.

  4. Użytkownik ma do wyboru kilka możliwości otrzymania towaru: dostawę za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., dostawę za pośrednictwem kuriera DPD Polska SP. z o.o. albo odbiór osobisty. Użytkownik dokonuje tego wyboru przez zaznaczenie jednej z możliwości w pkt. 2 ("Sposób dostawy") na stronie „Podsumowanie zakupów”.

  5. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty łącznej ceny zamówionego towaru w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia za pośrednictwem jednego z operatorów płatności wybranych przez niego w pkt. 3 ("Wybierz metodę płatności") na stronie „Podsumowanie zakupów”. Po przejściu Użytkownika na strony operatora płatności, za przebieg płatności odpowiada ten operator i to jemu Użytkownik może zgłaszać wszelkie dotyczące jej zastrzeżenia, zgodnie z zasadami obowiązującymi u tego operatora.

  6. Do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą dochodzi w chwili otrzymania przez Użytkownika wiadomości elektronicznej ze Sklepu zawierającej potwierdzenie zamówienia towaru.

  7. Jeżeli Użytkownik, zgodnie z pkt. 2.4, wybrał:

   1. odbiór osobisty, powinien zgłosić się po odbiór towaru w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia pod adres: ul. Myśliwska 2, budynek MMC Brainville, pokój 250, 33-300 Nowy Sącz. Warunkiem wydania towaru jest przedstawienie potwierdzenia zapłaty łącznej ceny zamówionego towaru zgodnie z pkt. 2.5.

   2. dostawę towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., Sprzedawca dostarczy go w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia.

 

 1. Reklamacje i zwroty

  1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie towarów bez wad. Reklamacje dotyczące towarów należy zgłaszać Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rtck.pl lub na piśmie na adres: RTCK, ul. Myśliwska 2, 33-300 Nowy Sącz.

  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: 

   1. imię i nazwisko,

   2. adres e-mail,  

   3. numer zamówienia,

   4. wskazanie zamówionego towaru,

   5. datę złożenia zamówienia,

   6. przyczynę reklamacji.

  3. Sprzedawca odpowie na zgłoszenie reklamacji nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

  4. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy zakupu towaru bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, z zastrzeżeniem pkt 3.5. Aby odstąpić od umowy, Użytkownik musi wysłać na adres Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu na piśmie, najpóźniej dziesiątego dnia od dnia otrzymania towaru. Koszty zwrotu towaru ponosi Użytkownik zgodnie ze stawkami wybranego przez niego operatora pocztowego.

  5. Pkt 3.4. nie ma zastosowania (tj. Użytkownik nie ma prawa odstąpić od umowy), kiedy towarem jest nagranie audialne lub wizualne lub zapisane na informatycznych nośnikach danych (zwłaszcza płyta CD lub DVD), a Użytkownik usunął jego oryginalne opakowanie (np. folię).

 

 1. Ochrona danych osobowych i prywatności

  1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w formularzach i korespondencji związanych z działalnością Sklepu jest Kamil Zbozień prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: RTCK Kamil Zbozień pod adresem: ul. Myśliwska 2, 33-300 Nowy Sącz, pod numerem NIP: 7343286844, REGON: 120615059, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  2. Sprzedawca gromadzi dane osobowe Użytkownika za jego zgodą w celu realizacji zakupów dokonywanych przez niego w ramach Sklepu (w szczególności nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy między nim a Użytkownikiem, jej wykonania i rozliczenia), obsługi Użytkownika, a w wypadku, kiedy Użytkownik wyraził taką wolę, rejestracji konta i dostarczania newslettera Sklepu, zgodnie z pkt. 4.7.

  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkiem zakupu towaru jest podanie przynajmniej: nazwiska i imion, adresu e-mail, adresu zamieszkania lub innego, na który ma być dostarczony towar oraz numeru telefonu.

  4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

  5. Sprzedawca może zamieszczać i przechowywać na komputerze Użytkownika pliki cookies, w szczególności w celu zapamiętania ustawień Użytkownika przez Sklep (np. brak konieczności logowania się przy każdej wizycie). Szczegółowe informacje na temat zakresu zastosowania plików cookies w ramach sklepu zawiera Polityka prywatności.

  6. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zamieszczanie i przechowywanie na komputerze Użytkownika plików cookies, może zmienić ustawienia prywatności w przeglądarce internetowej, z której korzysta, aby połączyć się ze sklepem.

  7. Użytkownik może zamówić newsletter Sklepu na stronie formularza zakupu: „Podsumowanie zakupów” (w przypadku niezarejestrowanego Użytkownika), przy rejestracji konta Użytkownika lub poprzez podanie adresu e-mail w module na stronie głównej Sklepu. Oznacza to zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wyłącznie od Sprzedawcy i dotyczących wyłącznie działalności Sklepu (w szczególności promocji i nowości w ofercie), nie częściej niż raz w tygodniu.


REGULAMIN SZKOLEŃ RTCK 

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Szkoleń jest RTCK Kamil Zbozień z siedzibą ul. Myśliwska 2 33-300 Nowy Sącz, NIP: 734-328-68-44 zwany dalej „Organizatorem”.

SZKOLENIA

 1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń pod adresem www.rtck.pl/szkolenia.

 2. Oferta zawiera m.in. temat, daty i miejsce szkolenia, program oraz  informacje o kosztach szkolenia.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem szkolenia, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba zainteresowana tematem danego szkolenia.

 2. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Organizatora korzystając z formularza on-line umieszczonego na stronie www.rtck.pl lub telefonicznie.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie opłaty, którą należy uiścić na konto Organizatora poprzez serwisy transakcyjne dostępne na stronie www.rtck.pl lub bezpośrednio.

 2. Uczestnik dokonując opłaty zobowiązuje się do udziału w szkoleniu.

 3. Uczestnicy biorą udział w szkoleniu na zasadzie dobrowolności.

KOSZTY ZWIĄZANE ZE SZKOLENIEM

 1. Za udział w niżej wymienionych szkoleniach Organizator pobiera opłatę zgodną z informacją umieszczoną w opisie danego szkolenia na stronie internetowej Organizatora.

 2. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, koszt posiłków (przerwy na kawę, lunch). Nie obejmują kosztów zakwaterowania chyba, że oferta zamieszczona na stronie www.rtck.pl stanowi inaczej.

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w szkoleniu. W takim wypadku powinien o tym poinformować Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 2. W przypadku rezygnacji w terminie 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia szkolenia, Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty za szkolenie, pomniejszony o koszty poniesione przez organizatora.

 3. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia szkolenia Uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.

 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów szkolenia  lub,  o ile istnieje taka możliwość, udział w szkoleniu w innym terminie.

 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z podróżą na szkolenie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Organizator.

 2. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

 3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie szkolenia dostępne u Organizatora są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim(ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).

REKLAMACJE

 1. Uczestnik może złożyć reklamacje dotyczącą szkolenia w formie pisemnej lub elektronicznej do Organizatora najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.

 2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania i w tym terminie udzieli pisemnych wyjaśnień.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w ramowym programie szkolenia.

 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera szkolenia.

 

Życzymy udanych zakupów w naszym sklepie!